Để đảm bảo tin cậy cho Shop trong quá trình sử dụng dịch vụ tại Snail Ship, cũng như an toàn cho chính Shipper,  Snail luôn khuyến khích các Shipper xác thực tài khoản.
Những Shipper ở trạng thái Đã xác thực/định danh đồng nghĩa thông tin của họ đã được  gửi tới Snail kiểm duyệt.
Đồng thời, shop có thể tham khảo điểm đánh giá Shipper để tăng thêm độ tin cây.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?