Thông thường, thời  gian duyệt định danh tài khoản tại Snail Ship trong vòng 24h làm viêc  kể từ khi hệ thống nhận được thông tin định danh từ Shop.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?