Khi bạn là Shipper tại Snail Ship: Bạn sẽ thanh toán trước cho món hàng từ Shop và sẽ nhận lại khoản tạm ứng này từ khách mua hàng của Shop.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?