Thông thường, thời gian duyệt định danh tài khoản tại Snail Ship trong vòng 24h làm viêc kể từ khi hệ thống nhận được thông tin định danh từ Shipper.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?