Để cập nhật thông tin tài khoản, bạn vui lòng thông báo đến chúng tôi kèm số điện thoại đăng ký hoặc Snail ID thông qua tính năng: Hỗ trợ (Chat với Snail) trên ứng dụng hoặc Fanpage: https://www.facebook.com/snailship/

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?